Støt din klub eller forening.

 

Bliv kunde hos Elselskabet Strømlinet via nedenstående formular, og støt din lokale klub eller forening.

Strømlinet er et uafhængigt dansk familieejet energiselskab, som gør det enkelt, gennemskueligt og billigt at være elkunde i Danmark.

Få en billig el-aftale og støt din klub.

 
Hos Energiselskabet Strømlinet, ønsker vi at støtte det lokale klub- og foreningsliv.

Vi støtter din klub med 400 kr., når du tilmelder dig som kunde hos Strømlinet*.

*Gælder nye kunder

KlubEl

 
Vest for Storebælt
Øst for Storebælt

62,08 øre/kWh
Gennemsnitlig elpris seneste månedAbonnement 15 kr. om måneden

61,91 øre/kWh
Gennemsnitlig elpris seneste måned
Abonnement 15 kr. om måneden

Hvad får din klub, når du tilmelder dig?

Hvad får du som kunde hos Strømlinet?

Læs, hvad vores kunder skriver.

 

Ofte stillede spørgsmål.

 
Spørgsmål A

Lorem ipsum dolor sit amet

Spørgsmål B

Lorem ipsum dolor sit amet

Spørgsmål C

Lorem ipsum dolor sit amet

Tilmeld dig her.

 

Har du spørgsmål? Kontakt da Strømlinets kundeservice på +45 8844 4406.

Information om rabatten
 1. Rabatten udgør 500 kr.
 2. Rabatten kan anvendes i denne ONLY-butik.
 3. Rabatten kan ikke udbetales eller byttes til et gavekort.
 4. Købet skal være af en værdi på 500 kr. eller mere, før rabatten kan benyttes.
 5. Rabatten gælder på vejledende udsalgspriser.
 6. Rabatten gælder ikke på allerede nedsatte varer.
Hvad får du hos Strømlinet?
Du får en klimavenlig el-aftale med timeafregning, så du kan bruge strømmen når den er billigst.

Hos Strømlinet får du dækket dit årlige elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder. Dermed er du med til at bidrage til den grønne omstilling, ved at være med til at øge efterspørgslen på vedvarende energikilder.

Ét blad i mærkeordningen for grøn strøm.

 • Altid billige og konkurrencedygtige priser
 • Ingen binding – vi er stolte af vores produkt
 • Vi svarer på telefonen når du har spørgsmål
 • Gratis oprettelse – det skal ikke koste noget at blive kunde hos os
 • Timeafregning – Brug strømmen når den er billigst
 • Certificeret grøn strøm fra vindmøller

Sådan modtager du dit gavekort.

 

Du udfylder en formular med dine oplysninger. Formularen kan findes her.

Så snart du har udfyldt og sendt formularen, så modtager du en kvittering på mail.

Vis kvitteringsmailen til personalet, og du modtager dit gavekort på 500 kr. til ONLY med det samme.

Gældende vilkår.

 

1. Generelle bestemmelser
Strømlinet A/S (CVR-nr.: 38732684) benævnes i det følgende som ’Strømlinet’ eller ’Selskabet’.
Disse leveringsbetingelser er gældende for alle el-leverancer, inklusiv netydelse (distribution) fra
Strømlinet, hvor el-leverancerne er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, medmindre andet
fremgår af Aftalen med køber (Kunden). Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen
og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

Disse betingelser er gældende fra 01.01.2022.

2. Forholdet mellem kunden og netselskabet
Det er en forudsætning af Strømlinets levering af elektricitet til Kunden, at kunden er tilsluttet og
forbundet med det kollektive elforsyningsnet, og har en aftale med et Netselskab. Dette skyldes, at
Strømlinet ellers ikke vil være i stand til at levere elektricitet til Kunden. Kunden er underlagt det
lokale Netselskabs til enhver tid gældende tilslutningsbestemmeler. Tilslutningsbestemmelserne
kan findes på Netselskabets hjemmeside.

Disse leveringsbetingelser regulerer ikke forholdet mellem Kunden og Netselskabet.
Netselskaberne nævnes udelukkende for at redegøre for sammenhængen mellem den aftale
kunden har med Netselskabet og den aftale kunden har med Strømlinet.
I forhold til Kundens Netselskab, skal Kunden være opmærksom på følgende:
• Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde
elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet
• Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til el-anlæg, herunder målere og
installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning,
kontrol, reparation og udskiftning af anlæg med videre og i forbindelse med afbrydelse af
forsyningen.
• Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske en genåbning, skal
Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukket inden
genåbningen finder sted.
• Kunden skal på anmodning fra netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette
målerresultatet til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning
af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
• Kunden skal straks underrette netselskabet, hvis der er tegn på at elmåleren viser forkert.
• Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente
forbrugsdata.
• Kunden er underlagt bestemmelserne til enhver tid gældende tilslutningsbestemmelser.
Det er en forudsætning at Kunden hele tiden opfylder de betingelser for tilslutning og anvendelse
af det kollektive elforsyningsnet, som er i Netselskabets betingelser. Strømlinet har fuldmagt til at
repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Netselskab.


3. Tilslutning / Tilmelding til adresse
Når Strømlinet modtager en tilmelding på en adresse, tilmeldes kunden på den oplyste dato eller
førstkommende mulige dato.

3.1 Ændring af leveringsadresse samt kunden øvrige oplysningspligt
Det er Kundens ansvar at melde korrekt flytning til Strømlinet. Skifter Kunden bopæl og/eller
leveringsadresse, flytter leveranceaftalen automatisk med over på Kundens nye adresse,
medmindre leveranceaftalen opsiges.

Ønsker Kunden at opsige leveranceaftalen skal dette fremgå af flyttemeddelelsen i forbindelse med
Kundens flytning. Flytning skal skriftligt meddeles til Strømlinet tidligst 2 måneder før og senest 14
dage inden den faktiske flytning. Ved flytning skal Kunden melde flytning via hjemmesiden:
www.stromlinet.dk.

Leveranceaftalen ophører således ikke automatisk ved skift af bopæl/ leveranceadresse, dette
kræver således en skriftlig flyttemeddelelse, hvor det klart og tydeligt fremgår, at leverancen
opsiges jf. det ovenfor nævnte. De sædvanlige opsigelsesvarsler som fremgår af punkt 10 skal også
iagttages. Kunden er forpligtet til ved aftaleindgåelse oplyse Strømlinet korrekt navn, e-mail,
adresse, cpr.nr. leveranceadresse. Kunden indestår for, at kontaktoplysninger er korrekte og til
enhver tid opdaterede. Således skal kunden oplyse såfremt fakturaadressen er en anden end
leveranceadressen.

4. Levering af el
Leverancen af el sker til det angivne tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som er aftalt
mellem Kunden og Netselskabet. Strømlinet leverer energien på det overordnede højspændingsnet
i Kundens prisområde (øst eller vest for Storebælt) og sørger for den videre transport via det lokale
netselskabs distributionsnet.

Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende specifikationer i Netselskabets betingelser.
Kunde forpligter sig til at underrette Strømlinet omkring forhold, der kan have betydning for
Strømlinets levering f.eks. forestående større ændringer i Kunden forbrug, ændring af adresse eller
lignende. Strømlinet kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til
Netselskabet.

5. Måling, måledata, regulering og afregning
Netselskabet har ansvaret for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden
eller Strømlinet har mistanke om, at de udførte målinger ikke er korrekte, retter Strømlinet om
nødvendigt henvendelse til det respektive netselskab. Med det formål at få klarhed. Kunden
accepterer efterregulering af regningerne, som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller
korrektioner foretaget af netselskabet i henhold til måledata eller målefejl. Såfremt måledata ikke
er tilgængeligt eller er fejlagtigt, da afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug, som er baseret på
tidligere forbrug fra det konkrete afregningssted. Strømlinet afregner aconto kvartalsvis forud. Ved
ny oprettelse vil aconto betalingen være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning
sker, når Strømlinet modtager det faktisk målte elforbrug fra netselskabet. Det er Kundens pligt, via
Netselskabet, at sikre at Strømlinet har den nødvendige måleraflæsning, eksempelvis ved at
indsende korrekt selvaflæsning en gang årligt.

Kundens strømforbrug afregnes på baggrund af aflæsning af måleren, som forestås af Netselskabet.
Netselskabet aflæser og indberetter aflæsningerne til Datahub, der gøres tilgængelige for
Strømlinet. Disse aflæsninger anvender Strømlinet til at afregne Kunden. Således udarbejder
Strømlinet både fakturaerne for det løbende forbrug, periode- og slutopgørelser på baggrund af
disse aflæsninger. Korrektioner af det tidligere opkrævede forbrug kan forekomme helt op til 3 år
fra opkrævningerne. Netselskabet er ligeledes berettiget til at lave et estimat ud fra Kundens
forbrug uanset årsag, dette estimat er både anvendelig ved estimering af det løbende forbrug samt
udarbejdelse af periode- og slutopgørelser. Kundens forbrugsdata er ligeledes tilgængelig på
eloverblik.dk.

6. Betalingsbetingelser, modregning og priser
Kundens elpris er sammensat af tre elementer: betaling for forbrug af el, transport af el og betaling
for offentlige forpligtelser og afgifter. Alt afregning foregår i den i Danmark benyttede møntform og
inkluderer moms i det omfang, beløbet er momspligtigt. Fakturering foregår aconto.

Regningerne er påført oplysning omkring sidste rettidige betalingsdato samt oplysninger omkring
hvortil betalingen skal ske. Såfremt betalingen sker efter sidste rettidige betalingsdato, da er
Strømlinet berettiget til at beregne renter af betalingskravet i henhold til de overensstemmelser
som findes i Renteloven. Strømlinet opkræver gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige
omkostninger til inddrivelse af restance. Oplysningerne om de gældende gebyrer og tariffer og
andre priser fremgår af Strømlinets hjemmeside www.stromlinet.dk eller udleveres efter
anmodning ved henvendelse til Strømlinet. Strømlinet forbeholder sig retten til løbende at justere
priser og afregningsmodeller, hvilket altid vil ske med et varsel i overensstemmelse med gældende
lovgivning.

Strømlinet kan endvidere foretage modregning med ethvert tilgodehavende som er forfaldent og
enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Strømlinet og som Strømlinet er
koncernforbundet med.
Abonnementer og andre betalinger, som ikke er afhængig af forbrug afregnes pr. påbegyndt
måned.

6.1 Gebyrer
Strømlinet anvender bl.a. følgende typer af gebyrer som led i håndteringen af Aftalen (ikke
udtømmende liste):

• Afbrydelses- og genåbningsgebyrer
• Aflæsningsgebyr
• Betalingsaftalegebyrer
• Betalingsgebyrer
• Flyttegebyr
• Rykker- og inkassogebyrer

De aktuelle gebyrer kan findes på www.stromlinet.dk. De fleste gebyrer opkræves pr. registreret
måler.
Strømlinet forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere
dem, samt at indføre nye gebyrer, såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt.

7. Ændringer
Strømlinet forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Strømlinet i medfør af
Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.
Strømlinet kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalen i følgende situationer:

• Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Strømlinets levering af sine
ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker,
postdistributionsselskaber eller lignende
• For at imødekomme inflation regnet fra 1. januar2017 (indeks 100)
• Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis
• Ved produktændringer
• For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere
effektiv kundeadfærd i forbindelse med administrationen af aftalen
ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Strømlinet informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden ved individuel
kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve
Aftalen, inden ændringerne træder i kraft.

8. Sikkerhedsstillelse og kreditgodkendelse
Det er fra Strømlinets side en forudsætning for at aftalen om leverance af el kan træde i kraft, at:

• Strømlinet kan kreditgodkende Kunden
• Kunden ikke er registeret i et kreditoplysningsbureau
• Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller et andet eksisterende forhold
vedrørende levering af el eller med Strømlinet

Såfremt der er grund til at forvente manglede betalingsevne eller manglende betalingsvillighed hos
Kunden, da kan Strømlinet stille et krav til Kunden omkring anden tilfredsstillende sikkerhed, som
vilkår for at indgå en aftale om levering af el. Dette er også gældende, selvom Kunden ikke aktuelt
er i restance overfor Strømlinet. Strømlinet kan kræve sikkerheden stillet, inden leveringen
fortsættes eller påbegyndes.

9. Misligholdelse
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af én af parternes forpligtelser i henhold til Aftalen, har den
anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Blandt andet kan som væsentlige
misligholdelse nævnes manglende opfyldelse af Strømlinets krav om sikkerhedsstillelse eller ophør
af Kundens aftale med Netselskabet.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af
gældssanering, skal Strømlinet straks have besked omkring dette. Strømlinet kan i de beskrevne
tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som en betingelse for fortsat levering, dog ikke ved
rekonstruktionsbehandlingen, medmindre andet er bestemt ved lov. Se punkt 8 for mere omkring
sikkerhedsstillelse.

Hvis Netselskabet eller Energinet afbryder eller begrænser elforsyningen til Kunden, som følge af
forhold, der ikke skyldes Kundens og/eller Strømlinets handlinger eller undladelse, betragtes det
ikke som misligholdelse af Aftalen.
Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, da kan Strømlinet indberette dette til
kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

10. Bindingsperiode, fortrydelsesret og opsigelse
Ved flytning til ny adresse følger aftalen med Strømlinet kunden til den nye adresse. Strømlinet har
fuldmagt til at indhente de nødvendige informationer fra det pågældende netselskab til registrering
af Strømlinet som el-leverandør på den nye adresse.

Der er ingen bindingsperiode for Kunden, medmindre andet fremgår af aftalen, og kunden har et
standardopsigelsesvarsel af aftalen på løbende måned + 1 måned. Overholdes opsigelsesvarslet
ikke kan Strømlinet opkræve kunden et håndteringsgebyr herfor.

Fortrydes den indgåede aftale, skal det meddeles skriftligt til Strømlinet via info@stromlinet.dk,
senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten frafalder ved strakslevering / påbegyndt
levering.

Ønsker Kunden at opsige leveranceaftalen skal dette fremgå af flyttemeddelelsen i forbindelse med
Kundens flytning. Flytning skal skriftligt meddeles til Strømlinet tidligst 2 måneder før og senest 14
dage inden den faktiske flytning. Ved flytning skal Kunden melde flytning via hjemmesiden:
stromlinet.dk.

Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til Strømlinet. Det er omkostningsfrit at skifte el-
handelsvirksomhed, men overholdes de aftalte opsigelsesvarsler ikke, er Strømlinet berettiget til at
opkræve gebyr i overensstemmelse med gebyr fastsat i prisbladet som kan findes på
stromlinet.dk.

Vedrører opsigelsen levering af strøm til en ejendom, hvor Kunden er registeret som ejer, kan
opsigelsen først effektueres når:

i. Strømlinet har fået besked om, at en anden el-leverandør har overtaget leverancen
ii. Strømlinet modtager besked på, at leverancen på leveringsstedet er afbrudt
iii. Strømlinet får besked via et offentligt register, at Kunden ikke længere står registeret som
ejer af ejendommen.

Ønsker Kunden strømmen afbrudt på sin ejendom, vil Strømlinet sende en anmodning om
afbrydelse til Netselskabet, som sørger for afbrydelsen. Eventuelle gebyrer forbundet med
afbrydelsen afholdes af kunden. Kunden kan hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller
forpligtelser ifølge aftale uden Strømlinets forudgående skriftlige samtykke. Strømlinet kan uden
kundens samtykke overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne aftale til
tredjemand.

11. Ophør og slutafregning
Strømlinet sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende
sender Strømlinet flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede
adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige
saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden
Strømlinet s forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Strømlinet må
uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt
koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis
overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne
for at drive el-leverandørvirksomhed i Danmark.

12. Personoplysninger
Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af leveringsforholdet, statistiske formål og
markedsføring indsamler, behandler og opbevarer Strømlinet relevante oplysninger, herunder
identifikationsoplysninger, om kunden og om kundens forbrugsrelaterede forhold i
overensstemmelse med Strømlinets til enhver tid gældende persondatapolitik, som findes på
.stromlinet.dk.

Kunden kan få oplysninger om netselskabets behandling af personoplysninger på netselskabets
hjemmeside og i tilslutningsbestemmelserne. netselskabet bruger personoplysninger for at kunne
levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle kunder. netselskabet behandler bl.a.
personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytter eller måler kundens
elforbrug.

13. Leveringshindringer og force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Strømlinets og Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, så
længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part, skal straks skriftligt oplyse den anden part
omkring forholdet og oplyse om hvornår det kan forventes at være afhjulpet. Force majeure
forholdet skal forsøges overvundet så hurtigt som det er muligt.

Force majeure indtræder hvis Strømlinet eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af
forhold, som indtræffer efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og
såfremt den pågældende part har vist tilstrækkeligt omhu.

Force majeure kan indtræffe i tilfælde af nedenstående forhold (listen er ikke udtømmende):
• Ekstraordinære naturkræfter, blandt andet stormflod, jordskælv og isvinter.
• Brande, ildsvåde og hærværk.
• Samfundsfjendtlige handlinger, blandet andet krig, borgerlig opstand eller terror.
• IT-manipulation, cyberangreb eller andre utilsigtede handlinger, som forsager IT og
kommunikationsnedbrud.
• Sammenbrud eller skade på El-anlæg, som ikke kan skyldes Netselskabets fejl eller
forsømmelser.
• Umulighed med at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, underentreprenører eller
materialer.
• Forsyningsusikkerhed, herunder ikke tilstrækkelig energiproduktion og/eller import
(mangel på varer)
• Arbejdsstridigheder, herunder eksempelvis strejker og lockouter.

Desuden kan force majeure foreligge, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige
økonomiske omkostninger, kan opfylde sine forpligtelser henhold til Aftalen. pengemangel
er ikke force majeure.

Har Strømlinet ikke mulighed for at opfylde sine forpligtelser i Aftalen på grund af, at netselskabet
eller Energinet har erklæret force majeure i distributions- og/eller i transmissionsnettet, da udgør
dette forhold force majeure i forholdet mellem Strømlinet og kunden.

14. Betingelser for brug af gavekort ved tilmelding til Strømlinet
Vilkår for rabatten
Når du får et gavekort i forbindelse med at du tilmelder dig som ny el kunde hos Strømlinet gælder følgende:

• Er fyldt 18 år, og ikke i forvejen er elkunde hos Strømlinet A/S.
• Kan kreditgodkendes. Ved kreditanmærkning skal det aftales, om der evt. skal stilles sikkerhed.
• Rabatten kan kun udbetales én gang per installationsadresse, dette gælder også, hvis der findes flere målere på samme adresse.
• Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud hos Strømlinet.
• Rabatten kan ikke ombyttes til kontanter.

14.1 Fortrydelse af elaftale
Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten på din elaftale, skal du senest 14 dage efter bestilling henvende dig til Strømlinet,
hvor elaftalen kan fortrydes og rabatten i den forbindelse tilbagebetales.

14.2 Bortfald af rabat
Retten til rabatbeløbet bortfalder i følgende situationer:
• Hvis elaftalen kræver sikkerhedsstillelse, og du ikke kontakter Strømlinet for at aftale nærmere, eller du ikke ønsker at stille sikkerhed.
• Hvis Strømlinet af andre grunde ikke kan blive leverandør på adressen fx i forbindelse med plejeboliger, ungdomsboliger, ufuldstændige kundeinformationer o. lign.
• Strømlinet sender en e-mail med vejledning om, hvordan du refunderer beløbet.

Mit samtykke gælder markedsføring fra Strømlinet A/S via e-mail, sms og telefon.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på strømlinet.dk/persondatapolitik.