Brugervilkår for indefrysningsordningen.

 

Brugervilkår for indefrysningsordningen.

 

Gældende pr. 01.11.2022

Ved Kundens anmodning om tilmelding til indefrysningsordningen gennem Strømlinet A/S (”Energivirksomheden”), CVR nr. 38 73 26 84, accepterer Kunden nærværende vilkår ved indefrysning af kundens energiregning som et tillæg til den aftale Strømlinet A/S og kunden har indgået omkring levering af el og/eller gas til kunden.

Tillægget træder i kraft da Kunden har anmodet om at blive omfattet af indefrysningsordningen i overensstemmelse § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder, jf. lov nr. 1387 af 5. oktober 2022 om en indefrysningsordning for høje energiregninger. Vilkårene gælder i tillæg til den oprindelige aftale indgået med Kunden og indeholder særlige vilkår om indefrysning af Kunden energiregning. 

1.       Betingelser for ret til indefrysning 

Kunden har ret til indefrysning af en energiregning, hvis følgende betingelser er opfyldt. 

·       Kunden skal anmode om indefrysning. Anmodningen kan ske via energivirksomhedens hjemmeside, anden elektronisk kommunikation eller ved personlig, herunder telefonisk, henvendelse. 

·       Energiregningen skal være udstedt i perioden fra den 1. november 2022 til 31. oktober 2023. 

·       Energiregningen for perioden skal ikke være betalt. En krediteret og genudstedt energiregning kan maksimalt omfatte en regningsperiode på op til 1 måned før indefrysningsperioden påbegyndes. 

·       Aftalen om deltagelse i indefrysningsordningen omfatter hele Indefrysningsperioden, medmindre Kunden afmelder Indefrysningsordningen, fraflytter adressen, skifter til anden leverandør eller den oprindelige aftale indgået med Kunden ophører. 

·       For elkunder: Elprisen i perioden skal overstige prisloftet på 0,8 kr. pr. kWh, eksklusive afgifter, tariffer og moms.   

·         For gaskunder: Gasprisen i perioden overstiger prisloftet på 5,84 kr. pr. kubikmeter, eksklusive afgifter, tariffer og moms.  

·         For virksomheder: Hvis en virksomheds indefrosne beløb er under låneloftet, der indebærer, at virksomheden maksimalt må have indefrosset 15 mio. kr. samlet for el og gas. Låneloftet beregnes på koncernniveau. 

2.       Følgende rentevilkår gælder for ordningen:

·         Husstande skal betale en rente på 2,0 % af det indefrosne beløb til energivirksomheden. 

·         Virksomheder skal betale en rente på 4,4 % af. på det indefrosne beløb i indefrysningsåret, og at klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.  Eventuelle ændringer i rentesatsen skal varsles 6 måneder ikrafttrædelse.

·         Renter på en energiregning påløber fra dagen efter den dag, hvor energiregningen forfalder.

·         I indefrysningsperioden samt i de efterfølgende 12 afdragsfri måneder tilskrives renterne bagudrettet som minimum ved udgangen af henholdsvis indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende måneder.

·         I den 4-årige afviklingsperiode tilskrives renterne bagudrettet, hver gang husstanden foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af husstandens resterende gæld ved seneste afdrag.

3.       Gebyr

·         I overensstemmelse med § 11, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder kan Energivirksomheden opkræve et gebyr for omkostninger, som Energivirksomheden har i forbindelse med at administrere Indefrysningsordningen, herunder f.eks. omkostninger til IT-udvikling, håndtering af henvendelser, datahåndtering, andre administrative løsninger mv.

·         Energivirksomheden opkræver følgende gebyrer: 200 kr. for oprettelse af Indefrysningsordningen samt 10 kr. i løbende håndteringsgebyr pr. påbegyndt måned.

·         Gebyret opgøres pr. aftagenummer, som er tilmeldt Energivirksomheden via Kunden.

·         Gebyret kan opkræves direkte hos Kunden i hele Indefrysningsordningens løbetid, medmindre Kunden indfrier den samlede indefrysning på et tidligere tidspunkt under Indefrysningsordningens løbetid, jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

·         Energivirksomheden har dog ret til at opkræve gebyr i hele Indefrysningsperioden, samt den 12 måneders afdragsfrie periode, uanset om Kunden indfrier indefrysningen under Indefrysningsordningens løbetid, eller den oprindelige aftale med Kunden ophører, jf. § 11, stk. 4 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

·         Energivirksomheden kan forhøje gebyret, hvis de faktiske omkostninger i forbindelse med Energivirksomhedens administration af Indefrysningsordningen stiger. Forhøjelse af gebyret skal varsles senest 3 måneder før den første opkrævning af det forhøjede gebyr. Varslingen sker via en meddelelse pr. e-mail, på energiregningen eller anden individuel kommunikation til Kunden.

4.       Afdrag

Senest 1 måned før afviklingsperioden påbegyndes, skal Kunden meddele energivirksomheden om, hvordan Kunden ønsker at indfri gælden. Kunden kan vælge mellem:

·         At afdrage gælden over en 4-årig periode mellem den 1. november 2024 og den 31. oktober 2028.

·         At indfri gælden straks og samlet på én gang.

Hvis Kunden ikke har truffet beslutning senest 1 måned før afviklingsperioden påbegyndes, skal Kunden afdrage indefrysningsgælden over en 4-årig periode.

Kunden har dog ret til at indfri den samlede indefrysning til enhver tid.

5.       Mislighold

Hvis Kunden misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, gælder følgende:

·         Energivirksomheden gennemfører en rykkerprocedure med mindst to rykkere.

·         Hvis husstanden eller virksomheden fortsat ikke afdrager herefter, kan den indefrosne energiregning overtages af Erhvervsstyrelsen med henblik på statslig inddrivelse.

6.       Afmeldelse

Kunden kan afmelde sig ordningen som følger:

·         Kunden kan løbende afmelde sig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de energiregninger, der udstedes efter afmelding.

·         Kunden skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfris.

·         Kunden, der har afmeldt sig indefrysningsordningen, kan inden for indefrysningsperioden på ny anmode energivirksomheden om indefrysning på linje med øvrige kunder.

For virksomheder gælder det endvidere:

·         En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider beløbsgrænsen på i alt 15 mio. kr. samlet indefrosset beløb for el og gas. Beløbsgrænsen beregnes på koncernniveau.

·         Virksomheden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og angive om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energivirksomheder.

·         Energivirksomheden skal på førstkommende energiregning til virksomheden opkræve det samlede beløb over beløbsgrænsen, der skal betales tilbage.

7.       Fraflytning

Ved fraflytning gælder følgende vilkår:

·         Kunden skal modtage en opgørelse over Kundens samlede indefrysning.

·         Hvis Kunden ønsker at benytte sig af indefrysningsordningen på den nye adresse, skal Kunden på ny anmode herom. Kunden kan således indgå aftale om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse. 

·         Kunden skal beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.

·         Kunden skal kunne tilgå oplysninger om indefrysningen hos energivirksomheden. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

8.       Leverandørskifte

Ved leverandørskifte gælder følgende vilkår:

·         Kunden skal modtage en opgørelse over Kundens samlede indefrysning.  

·         Hvis Kunden ønsker at benytte sig af indefrysningsordningen hos den nye leverandør, skal Kunden anmode herom. 

·         Kunden skal beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.  

·         Kunden skal have mulighed for at tilgå oplysninger om indefrysningen i hele indefrysningsperiodens løbetid – også ved leverandørskifte. Det uanset, at der ikke længere består en aftale om levering af energi.

9.       Accept af videregivelse af Kunden oplysninger om Indefrysningsordningen

·         I forbindelse med håndtering af Kundens anmodning om at tilmelde sig Indefrysningsordningen, samt administration af Indefrysningsordningen, har Energivirksomheden indsamlet og behandlet følgende oplysninger om Kunden:

1)      Kundens navn og kontaktoplysninger

2)      Referencenummer, kundenummer eller aftalenummer

3)      Leveringsadresse

4)      Aftagenummer

5)      CPR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer (f.eks. pasnummer, kørekortnummer, TIN-nummer (internationalt skattenummer), Social Security-nummer eller CRS-nummer (Common Reporting Standard-nummer, udenlandsk skatteidentifikation)) for samtlige personer i husstanden, som hæfter for energiregningen.

6)      Indefrosset beløb til inddrivelse fordelt på hovedstol og rente

7)      Fordringens stiftelsesdato

8)      Fordringens forfaldsdato

9)      Aktuelle periode som kravet angår

10)   Sidste rettidige betalingsdato inden evt. rykkerskrivelser udsendes

11)   Supplerende beskrivelse af fordringen.

·         Ved anmodning om indefrysning, og herunder accept af nærværende tillæg, accepterer Kunden, at Energivirksomheden er forpligtet til at udlevere ovenstående oplysningerne nævnt under nærværende punkt 9 til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en anmodning om en overtagelse af en fordring i henhold til bekendtgørelse om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger for husholdninger, virksomheder mv., jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

·         Ved anmodning om indefrysning, og herunder accept af nærværende tillæg, accepterer Kunden, at Energistyrelsen kan indhente disse oplysninger fra Energivirksomheden samt videregive de modtagne oplysninger til Erhvervsstyrelsen, i det tilfælde at Energistyrelsen, eller Erhvervsstyrelsen, skal anvende oplysningerne i forbindelse med tilsyn. Forsyningstilsynet kan dertil indhente de nævnte oplysninger fra Energivirksomheden, eller andre myndigheder, i det tilfælde Forsyningstilsynet skal anvende oplysningerne i forbindelse med tilsyn efter bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

Behandling af Kundens personoplysninger er reguleret i Energivirksomheden persondatapolitik, som kan findes på www.stromlinet.dk/persondata

Oftest stillede spørgsmål.

 
Lorem ipsum

Dolor sit amet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Lorem ipsum

Dolor sit amet

Ring til os

Vi står klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål vedrørende el, ladeløsninger mm.

Mandag – torsdag: 09:00 – 15:30
Fredag: 09:00 – 15:00

Bliv ringet op

Vi står klar til at hjælpe dig og til at svare på dine spørgsmål vedrørende el, ladeløsninger mm.

Mit samtykke gælder markedsføring fra Strømlinet A/S via e-mail, sms og telefon.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på strømlinet.dk/persondatapolitik.