Privat / Erhverv
 1. GENERELLE BESTEMMELSER

Strømlinet A/S (CVR-nr: 38732684) benævnes i det følgende som Strømlinet.

Disse leveringsbetingelser er gældende for alle el-leverancer, inklusiv netydelse (distribution) fra Strømlinet, hvor el-leverancerne er bestemt til ikkeerhvervsmæssig anvendelse, med mindre andet fremgår af Aftalen med køber (Kunden). Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

 1. FORHOLDET MELLEM KUNDEN OG NETSELSKABET

Det er en forudsætning af Strømlinets levering af elektricitet til Kunden, at kunden er tilsluttet og forbundet med det kollektive elforsyningsnet, og har en aftale med et Netselskab. Dette skyldes, at Strømlinet ellers ikke vil være i stand til at levere elektricitet til Kunden.

Disse leveringsbetingelser regulerer ikke forholdet mellem Kunden og Netselskabet. Netselskaberne nævnes udelukkende for at redegøre for sammenhængen mellem den aftalen kunden har med Netselskabet og den aftale kunden har med Strømlinet.

I forhold til Kundens Netselskab, skal Kunden være opmærksom på følgende:

 • Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet
 • Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder målere og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg med videre og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.
 • Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske en genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukket inden genåbningen finder sted.
 • Kunden skal på anmodning fra netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette målerresultatet til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 • Kunden skal straks underrette netselskabet, hvis der er tegn på at elmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning at Kunden hele tiden opfylder de betingelser for tilslutning og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, som er i Netselskabets betingelser. Strømlinet har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Netselskab.

 1. LEVERANCE

Leverancen af el sker til det tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som er aftalt mellem Kunden og Netselskabet. Strømlinet leverer energien på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst eller vest for Storebælt) og sørger for den videre transport via det lokale netselskabs distributionsnet.

Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende specifikationer i Netselskabets betingelser. Kunde forpligter sig til at underrette Strømlinet omkring forhold, der kan have betydning for Strømlinets levering f.eks. forestående større ændringer i Kunden forbrug, ændring af adresse eller lignende. Strømlinet kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netselskabet.

 1. MÅLING, MÅLEDATA, REGULERING OG AFREGNING

Netselskabet har ansvaret for målerudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Strømlinet har mistanke om, at de udførte målinger ikke er korrekte, retter Strømlinet om nødvendigt henvendelse til det respektive netselskab. Med det formål at få klarhed. Kunden accepterer efterregulering af regningerne, som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller korrektioner foretaget af netselsakbet i henhold til måledata eller målefejl. Såfremt måledata ikke er tilgængeligt eller er fejlagtigt, da afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug, som er baseret på tidligere forbrug fra det konkrete afregningssted. Strømlinet afregner a-conto kvartalvis forud. Ved ny oprettelse vil a-conto betalingen være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker, når Strømlinet modtager det faktisk målte elforbrug fra netselskabet. Det er Kundens pligt, via Netselskabet, at sikre at Strømlinet har den nødvendige måleraflæsning, eksempelvis ved at indsende korrekt selvaflæsning en gang årligt.

 1. BETALINGSBETINGELSER, MODREGNING OG PRISER

Kundens elpris er sammensat af tre elementer: betaling for forbrug af el, transport af el og betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. Alt afregning foregår i den i Danmark benyttede møntform og inkluderer moms i det omfang, beløbet er momspligtigt. Fakturering foregår a’ conto.

Regningerne er påført oplysning omkring sidste rettidige betalingsdato samt oplysninger omkring hvortil betalingen skal ske. Såfremt betalingen sker efter sidste rettidige betalingsdato, da er Strømlinet berettiget til at beregne renter af betalingskravet i henhold til de overensstemmelser som findes i Renteloven. Strømlinet opkræver gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restance. Oplysningerne om de gældende gebyrer og tariffer og andre priser fremgår af Strømlinets hjemmeside www.stromlinet.dk eller udleveres efter anmodning ved henvendelse til Strømlinet. Strømlinet forbeholder sig retten til løbende at justere priser og afregningsmodeller, hvilket altid vil ske med en varsel på 3 måneder.

Strømlinet kan endvidere foretage modregning med ethvert tilgodehavende som er forfaldent og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Strømlinet og som Strømlinet er koncernforbundet med.

Såfremt kunden har egen produktion af el, opkræves der yderligere et månedlig gebyr på 49 DKK.

Abonnementer og andre betalinger, som ikke er afhængig af forbrug afregnes pr. påbegyndt måned.

 1. SIKKERHEDSSTILLESE OG KREDITGODKENDELSE

Det er fra Strømlinets side en forudsætning for at aftalen om leverance af el kan træde i kraft, at:

 • Strømlinet kan kreditgodkende Kunden
 • Kunden ikke er registeret i et kreditoplysningsbureau
 • Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller et andet eksisterende forhold vedrørende levering af el eller med Strømlinet

Såfremt der er grund til at forvente manglede betalingsevne eller manglende betalingsvillighed hos Kunden, da kan Strømlinet stille et krav til Kunden omkringanden tilfredsstillende sikkerhed, som vilkår fir at indgå en aftale om levering af el. Dette er også gældende, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Strømlinet. Strømlinet kan kræve sikkerheden stillet, inden leveringen fortsættes eller påbegyndes.

 1. MISLIGEHOLDELSE

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af én af parternes forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Blandt andet kan som væsentlige misligholdelse nævnes manglende opfyldelse af Strømlinets krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med Netselskabet.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældsanering, skal Strømlinet straks have besked omkring dette. Strømlinet kan i de beskrevne tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som en betingelse for fortsat levering, dog ikke ved rekonstruktionsbehandlingen, med mindre andet er bestemt ved lov. Se punkt 6 for mere omkring sikkerhedsstillelse.

Hvis Netselskabet eller Energinet afbryder eller begrænser elforsyningen til Kunden, som følge af forhold, der ikke skyldes Kundens og/eller Strømlinets handlinger eller undladelse, betragtes det ikke som misligholdelse af Aftalen.

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, da kan Strømlinet indberette dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 1. BINDINGSPERIODE OG OPSIGELSE

Der er ingen bindings- eller opsigelsesperiode for Kunden, med mindre andet fremgår af aftalen.

 1. LEVERINGSHINDRINGER OG FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure suspenderes Strømlinets og Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part, skal straks skrifteligt oplyse den anden part omkring forholdet og oplyse om hvornår det kan forventes at være afhjulpet. Force majeure forholdet skal forsøges overvundet så hurtigt som det er muligt.

Force majeure indtræder hvis Strømlinet eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, som indtræffer efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og såfremt den pågældende part har vist tilstrækkeligt omhu.

Force majeure kan indtræffe i tilfælde af nedenstående forhold (listen er ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, blandt andet stormflod, jordskælv og isvinter.
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • Samfundsfjendtlige handlinger, blandet andet kris, borgerlig opstand eller terror.
 • IT-manipulation eller andre utilsigtede handlinger, som forsager IT og kommunikationsnedbrud.
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, som ikke kan skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser.
 • Umulighed med at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, underentreprenører eller materialer.
 • Forsyningsusikkerhed, herunder ikke tilstrækkelig energiproduktion og/eller import (mangel på varer)
 • Arbejdsstridigheder, herunder eksempelvis strejker og lockouter.

Desuden kan force majeure foreligge, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger, kan opfylde sine forpligtelser henhold til Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure.

Har Strømlinet ikke mulighed for at opfylde sine forpligtelser i Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distributions- og/eller i transmissionsnettet, da udgør dette forhold force majeure i forholdet mellem Strømlinet og Kunden.

Disse betingelser er gældende fra 07.02.2019

Få strømlinet din el-regning

Tilmeld dig Strømlinet

Tusind tak for din tilmelding.

Du vil inden for 1-2 hverdage modtage en bekræftelse på mail.
Ligger du inde med spørgsmål? Så er du altid mere end velkommen til at sende os en mail på cz@stromlinet.dk eller give os et kald på tlf. 88 44 44 06 alle hverdage mellem 09.00-18.00.

Fortryd